Nextcloud na Ubuntu 18.04

Nextcloud logo

Instalace Nextcloudu na poslední LTS (18.04) verzi Ubuntu serveru. Stejný postup platí i pro desktopovou verzi Ubuntu

Výsledná požadovaná konfigurace:

 • MariaDB (fork MySQL)
 • PHP 7.1
 • Apache2
 • Nextcloud 14.0.3

MariaDB

sudo apt install mariadb-server

Kontrola verze a stavu

sudo systemctl status mariadb

Očekávaný stav:

● mariadb.service - MariaDB 10.1.34 database server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2018-10-22 21:39:53 CEST; 1 day 14h ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Main PID: 1433 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 34 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      └─1433 /usr/sbin/mysqld

Oct 22 21:39:47 cloud systemd[1]: Starting MariaDB 10.1.34 database server...
Oct 22 21:39:51 cloud mysqld[1433]: 2018-10-22 21:39:51 140640310164608 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.34-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1) starting as process 1433 ...
Oct 22 21:39:53 cloud /etc/mysql/debian-start[1585]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Oct 22 21:39:53 cloud systemd[1]: Started MariaDB 10.1.34 database server.

Vytvoření databáze pro Nextcloud

Upravit jméno DB a uživatele

sudo mysql

A vložit následující kód

CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
GRANT ALL ON nextcloud.* TO 'nextcloud-uzivatel'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SuperSloziteHeslo';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Přidání správné verze PHP a Apache2

Funkční je verze PHP 7.1. Pro instalaci je nutné přidat nový repozitář a následně nainstalovat.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt install apache2 php7.1 php7.1-gd php7.1-json php7.1-mysql php7.1-curl php7.1-mbstring php7.1-intl php7.1-mcrypt php7.1-imagick php7.1-xml php7.1-zip libapache2-mod-php7.1

Instalace Nextcloudu

Než začnu pouštět služby do světa nastartuju firewall a povolím Apache. Stáhnu balík s Nexcloudem a rozbalím

sudo ufw allow 'Apache Full'
cd /tmp
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-14.0.3.tar.bz2

tar xf nextcloud-*.tar.bz2
sudo mv /tmp/nextcloud /var/www/

Práva pro uživatele pod kterým beží Apache

sudo chown -R www-data: /var/www/nextcloud

Konfigurace Apache2

Vytvořit nový coinfig

sudo nano /etc/apache2/conf-available/nextcloud.conf
Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"

<Directory /var/www/nextcloud/>
 Options +FollowSymlinks
 AllowOverride All

 <IfModule mod_dav.c>
 Dav off
 </IfModule>

 SetEnv HOME /var/www/nextcloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud

</Directory>

Povolit následující Configy a moduly

sudo a2enconf nextcloud
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod env
sudo a2enmod dir
sudo a2enmod mime

Reload Apache

sudo systemctl reload apache2

Konfigurace Nextcloudu

Ta uz probíhá přes webový prohlížeč.

Potřebné údaje:

 • IP serveru (nápověda: v bashi “ip addr”)
 • Adresu DB (v mém případě “localhost”)
 • Název DB (v mém případě “nextcloud”)
 • Uživatele DB (v mém případě “nextcloud-uzivatel”)
 • Uživatele DB (v mém případě “SuperSloziteHeslo”)
 • Cestu k adresáři Nextcloudu (v mém případě “/var/www/nextcloud/”)

http://<IP>/nextcloud

Napsat komentář